نمونه صورتجلسه تغییر نام شرکت ، صورتجلسه تغییر اسم شرکت

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود

(تضامنی –  نسبی)نام شرکت …………………………… شماره ثبت .............. سرمایه ثبت شده ……………….. ریال  در تاریخ  .............ساعت ....... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرنام شرکت اتخاذ تصمیم شد.  ثبت شرکت در کرج

  نام شرکاء            میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

پس از شور و بررسی مقرر گردید نام شرکت از ……..…..……....…. به  ……..…..……….....…. تغییر یابد در نتیجه ماده……………………… اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد.  ثبت شرکت در کرج
به خانم / آقای …………………………. احدی از شرکا (مدیرعامل و... در صورتیکه از بین شرکاء باشد) وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر  ثبت اقدام نماید.


1-    خانم / آقای …..................................    امضاء
2-    خانم / آقای …..................................    امضاء
3-    خانم / آقای …..................................    امضاءتذکرات :
1ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل  شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است.
2ـ به قسمت حسابداری ثبت شرکتها مراجعه و قبض پرداخت ثبت نام اخذ  و به بانک مراجعه  و مبلغ  مذکور پرداخت شود  سپس  به واحد حسابداری  مراجعه و با ارائه قبض پرداختی  صورتجلسه ممهور به مهر حسابداری می گردد.
3 ـ چند نام را انتخاب  و به واحد تعیین نام ثبت شرکتها مراجعه  ویکی از نامها توسط مسئول واحد در صورتجلسه ثبت می شود. ثبت شرکت در کرج
4ـ  صورتجلسه به واحد پذیرش صورتجلسات ارائه و قبض  رسید دریافت شود.
5ـ در صورتی که شرکاء اصالتاً یا ولایتاً یا وکالتاً ذیل صورتجلسه را امضاء می نمایند لازم است با قید عنوان این کار صورت گیرد و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی یا تصویر برابر اصل شده الزامی است.
 6ـ در صورتیکه تعداد شرکاء از 12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار (مرکب از سه نفراز شرکاء) الزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود در ذیل  صورتجلسه امضاء نمایند. ثبت شرکت در کرج
7ـ صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

ثبت شرکت در کرج ، نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود ، دانلود نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود ، نمونه صورتجلسه تغییر اسم شرکت ، راهنمای تغییر اسم شرکت ، چگونگی تغییر نام شرکت

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )