افزایش سرمایه شرکت

 

افزایش سرمایه شرکت

معمولا شركتهای رسمی و ثبت شده  در مواقعی كه احتیاج به پول برای فعالیت های جدید یا توسعه فعالیتهای قبلی دارند،  اقدام به افزایش سرمایه می نمایند . تامین مالی از طرق مختلفی چون آورده نقدی، استفاده از اندوخته های سنوات گذشته، صرف سهام و یا تركیبی از موارد مذكور صورت می گیرد.
 جالب باشد بدانیم كه یك شركت چگونه میزان سرمایه خود را و طی چه مراحلی افزایش می دهد. معمولا پس از پیشنهاد هیئت مدیره و ارائه طرح توجیهی و مشخص نمودن روش و محل سرمایه گذاری و میزان افزایش سرمایه، این افزایش به میزان مشخص به تصویب مجمع عمومی فوق العاده میرسد. سپس در اختیار هیئت مدیره قرار گرفته و این هیئت پس از طی مراحلی با جلب رضایت سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به ثبت افزایش سرمایه می نماید.

نتایج جستجو ....

افزایش و کاهش سرمایه شرکت - سهم الشرکه

افزایش سرمایه شرکت عبارت است از افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شركت یا به عبارت دیگر افزایش تعداد سهام منتشره توسط شركتهای سهامی.
[PDF]اظهار نامه ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص. -1. ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ... ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺒﻞ از اﻓﺰاﯾﺶ. : . ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺲ از اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻘﺪ و ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪ آن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ.
روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص - ثبت شرکت


روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد(ماده 157 ل.ا.ق.ت)
افزايش سرمايه :: تغييرات سرمايه :: سرمايه شركتهاي سهامي


موسسه خدمات مشاوره مديريت  خبره ارائه دهنده خدمات تخصصي در خصوص تدوين گزارش توجيهي افزايش سرمايه جهت شركتهاي سهامي نظر شما را به مواردي از الزامات ...
افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص | سایت ثبت شرکتها


در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط ...
شرکت کارگزاری مبین سرمایه- افزایش سرمایه


افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید یا بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود امکان پذیر ... که سرمایه شرکت ها باید به سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسيم شود، افزایش ...
[DOC]دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه


دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه. شركت های پذیرفته شده در بورس. مصوب 19/6/84 هیئت‌ مدیره سازمان كارگزاران. در راستای اجرایی نمودن ماده 5 «آیین نامه انضباطی ...
افزایش و کاهش سرمایه شرکت - قانون


افزایش سرمایه شرکت عبارت است از افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شرکت یا به ... طی این نوشتار برآنیم که جزئیات دقیق تری برای یک افزایش سرمایه به همراه ...
[PDF]در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 1347 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن


ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﺎ واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﺼﻮب ﺳﺎل. 1347. را. رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ؟ -1. اﻳﻦ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ وﻳﮋه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص اﺳﺖ و در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻳﺮ ...
چرا در افزایش سرمایه شرکت کنیم؟ - شرکت سرمایه گذاری خوارزمی


    شرکت ها به منظور تأمین منابع موردنیاز برای اجرای طرح های توسعه ای و رشد سرمایه گذاری ها، تأمین سرمایه در گردش، اصلاح ساختار سرمایه و ... اقدام به افزایش سرمایه می کنند.


افزایش سرمایه شرکت ها ، اظهار نامه ثبت افزایش سرمایه شرکت

 

سایر مطالب :

تغییرات در میزان سرمایه شرکا شرکت با مسئولیت محدود

تغییرات در میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

تغییرات در آدرس شرکت با مسئولیت محدود

تغییرات در میزان سهام سهامداران شرکت سهامی خاص

 

افزایش سرمایه شرکت ها ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکتها در کرج ، ثبت برند در کرج ، اظهار نامه ثبت افزایش سرمایه شرکت

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )