ثبت موسسه کاریابی

ثبت موسسه کاریابی

جهت ثبت و راه اندازی موسسه کاریابی ، می توانیم همراهتان باشیم ، البته این نکته را هم بایستی عرض کنیم که ثبت موسسه با موضوع کاریابی توسط ما انجام می شود اما گرفتن مجوز های لازمه از سازمان ها و ادارات مختلف با متقاضی می باشد .

 


 

پيش نويس آيين نامه

« تشكيل مؤسسات مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي »

 

فصل اول - كليات و تعاريف
ماده 1-  منظور از اصطلاحاتي كه در اين آئين نامه بكار برده شده است به شرح زير
مي¬باشد:
الف) كاريابي: منظور مؤسسات مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي (خصوصي، تعاوني)
مي¬باشد كه توسط اشخاص براي راهنمايي و مشاوره شغلي به جويندگان كار و شاغلين،  شناسايي فرصت¬هاي شغلي در داخل و يا خارج از كشور جهت  بكارگماري متقاضيان كار و تأمين خواست متقاضيان نيروي كار راه اندازي مي-گردند.
تبصره: كاريابي¬ها به دو دسته عمومي و تخصصي تقسيم مي¬شوند: حوزه فعاليت كاريابي¬هاي عمومي منحصر به بخش خدمات و كاريابي¬هاي تخصصي به بخش¬هاي كشاورزي، صنعت و معدن و ساختمان مربوط مي¬شود كه در صورت افزايش تقاضا به ساير بخش¬هاي تخصصي نيز تسري مي¬يابد.
ب) مشاور: فردي است آشنا به قوانين و مقررات بازار كار داخلي و يا خارجي و همچنين تقاضاي نيروي كار آن بازار كه  مشاوره شغلي به متقاضيان را با استفاده از فنون و روش¬هاي مشاوره بعهده دارد.
پ) كارياب: انجام امور مربوط به شناسايي فرصت¬هاي شغلي، كارفرمايان موجود در حوزه جغرافيائي و نوع فعاليت¬ها را به منظور جذب فرصت¬هاي شغلي بر عهده دارد.
ت) دفتر مركزي: منظور محل معيني است كه از طرف مدير كاريابي به عنوان مركز اصلي فعاليت كاريابي در نظر گرفته مي¬شود و فعاليت كاريابي در آن بصورت متمركز و مستقل انجام
مي¬گيرد.
ث) دفتر نمايندگي: منظور مكاني است كه مدير كاريابي بنا به ضرورت بر اساس ضوابط مندرج در ماده (10) اين آيين¬نامه ايجاد مي¬شود و فعاليت آن زير نظر دفتر مركزي مي¬باشد.
ج) انجمن: انجمن كاريابي¬هاي غيردولتي يك تشكل حقوقي و صنفي است كه از اجتماع اعضاء كاريابي¬ها بر اساس آيين¬نامة مربوطه  تشكيل مي¬گردد.
چ) وزارت: وزارت كار و امور اجتماعي
ح) سازمان استان: سازمان كار و امور اجتماعي استان مربوط
خ ) قانون: قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار مصوب 1380
د) هيأت مركزي: هيأت موضوع ماده (5) اين آيين¬نامه كه در وزارت تشكيل مي-شود.
 ذ) هيأت استاني: هيأت موضوع ماده (7) اين آيين¬نامه كه در سازمان استان تشكيل
مي¬شود.
ماده 2- هر گونه فعاليت در امور كاريابي بدون مجوز قانوني ممنوع بوده و تنها با مجوز وزارت كار و امور اجتماعي مجاز مي¬باشد.
ماده 3- مجوز فعاليت كاريابي در چهارچوب ضوابط ابلاغي وزارت و توسط سازمان استان مربوط صادر مي¬گردد.
ماده 4- انتقال مجوز كاريابي ناشي از فوت، از كارافتادگي، رد صلاحيت و... تنها در چهارچوب ضوابط ابلاغي وزارت مجاز مي¬باشد.
ماده 5- هيأت مركزي مركب از افراد زير مي¬باشد كه به منظور انجام وظايف مندرج در ماده (6) اين آئين¬نامه در وزارت تشكيل مي¬شود:
الف) مدير كل دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي¬هاي وزارت (رئيس )
ب) مدير كل توسعه اشتغال وزارت (نائب رئيس)
پ) نماينده سازمان آموزش فني و حرفه¬اي كشور (عضو)
ت) مدير كل دفتر روابط بين الملل وزارت ( در مورد كاريابي¬هاي خارج از كشور)  عضو
ث)‌ نماينده وزارت امور خارجه (در مورد كاريابي¬هاي خارج از كشور) عضو
ج) نماينده انجمن مؤسسات كاريابي (عضو)
چ) مدير كل تنظيم و نظارت بر روابط كار
تبصره 1- احكام اعضاء توسط معاونت توسعه کارآفرينی و اشتغال وزارت صادر مي¬گردد.
تبصره 2- جلسات با حضور  دو سوم اعضاء رسمي و رأي اكثريت ملاك است.
ماده 6- وظايف هيأت مركزي به شرح زير است:
الف) تهيه برنامه¬هاي سالانه و پنجساله توسعه كمي و كيفي مؤسسات كاريابي
ب) تهيه شاخص¬هاي ارزيابي عملكرد مؤسسات كاريابي
پ) بررسي ساير امور قابل واگذاري به مؤسسات كاريابي
ت) تعيين ضوابط و شرايط مربوط به مكان، امكانات و تجهيزات و کارکنان مورد نياز كاريابي¬ها
ث) نظارت عاليه بر عملكرد هيأت استاني
ج) انجام مصاحبه تخصصي با متقاضيان ايجاد كاريابي خارجي به منظور ارزيابي آشنايي آنان با بازار كار بين¬الملل و مقررات و قوانين كشور هدف
چ) تجديد نظردر آراء‌ صادره هيأت¬هاي استاني در صورت لزوم
ماده 7- هيأت استاني مركب از افراد زير مي¬باشد كه به منظور انجام وظايف مندرج در ماده (8) اين آيين¬نامه در استان ذي¬ربط تشكيل مي¬شود:
الف) رياست سازمان استان (رئيس)
ب) مديريت كارآفريني و اشتغال سازمان استان (نايب رئيس)
پ) مدير آموزش فني و حرفه¬اي استان (عضو)
ت) نماينده انجمن مؤسسات كاريابي ( عضو)
ث) نماينده واحد حراست سازمان استان (عضو)
ماده 8 - وظايف هيأت استاني به شرح زير است:
الف) بررسي و تائيد صلاحيت فردي و حرفه¬اي اشخاص متقاضي ايجاد كاريابي جهت صدور مجوز كاريابي در چهارچوب ضوابط و شرايط ابلاغي
ب) رسيدگي به موارد تخلف كاريابي¬ها
پ) ارزيابي عملكرد كاريابي¬ها در چهارچوب امور محوله و شرايط و ضوابط ابلاغي
ت ) تمديد و در صورت ضرورت لغو مجوز كاريابي¬ها
ماده 9- وظايف سازمان استان به شرح زير است:
الف) اخذ اطّلاعات و آمار عملكرد ماهانه كاريابي¬ها و ارسال به مركز آمار و اطّلاعات بازار كار وزارت
ب) نظارت بر درج آگهي كاريابي¬ها در جرايد و رسانه¬هاي جمعي در جهت حسن اجراي مقررات و ضوابط توسط آنان
پ) انجام نظارت و بازرسي¬هاي مستمر از كاريابي¬ها
ت) ارسال منظم گزارش وضعيت كاريابي¬ها به دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي¬ها
ث) شناسايي كاريابي¬هاي غير مجاز و اعلام جرم عليه ايشان در مراجع ذي¬صلاح و پيگيري آن به منظور جلوگيري از ادامه فعاليت آنان مطابق قانون
ج) نظارت بر حسن اجراي انتخابات انجمن كاريابي¬ها در استان
چ) تعيين تكليف جويندگان كار ثبت نام شده مربوط به آن دسته از مراكز كاريابي كه مجوز آنها لغو گرديده و يا تمديد نشده است.
ح) رسيدگي به شكايات كاريابي¬ها بر عليه انجمن
خ - تعيين گرايش¬هاي تخصصي و رتبه كاريابي¬ها در چهارچوب ضوابط و شرايط ابلاغي
ماده 10- حوزه فعاليت  موسسات كاريابي داخلي محدود به شهرستان محل استقرار دفتر كاريابي مي¬باشد. ايجاد دفتر نمايندگي در استان و يا ساير استان¬ها منوط به احراز شرايط زير مي¬باشد:
الف) موافقت هيأت استاني مقصد
ب) داشتن شبكه ارتباطي بين دفتر نمايندگي و دفتر مركزي كاريابي
پ) معرفي افراد واجد شرايط نمايندگي
تبصره 1- هرگونه تغيير و تحول در مكان دفتر كاريابي با هماهنگي سازمان استان خواهد بود.
تبصره 2- كاريابي¬هاي خارجي با اجازه هيأت مركزي بايد در كشور مورد نظر شعبه و يا دفتر نمايندگي تاسيس نمايند.

فصل دوم: ضوابط تشكيل موسسات كاريابي
ماده 11- شرايط متقاضيان ايجاد كاريابي (‌عمومي /تخصصي)
الف) تابعيت جمهوري اسلامي ايران و تدين به يكي از اديان رسمي كشور
ب) داشتن حداقل سن 30 سال تمام
پ) تأهل
ت) دارا بودن مدرك تحصيلي حداقل کارشناسی در يكي از رشته هاي مديريت، علوم اجتماعي، علوم تربيتي، حقوق، علوم اقتصادي و روانشناسي
تبصره – متقاضيان ايجاد كاريابي تخصصي، علاوه بر داشتن مدرك تحصيلي حداقل کارشناسی در رشته¬هاي مرتبط با حوزه فعاليت، لازم است با قوانين و مقررات حوزة تخصصي آشنا باشند.
ث ) دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم ( براي آقايان)
ج ) آشنايي با قوانين و مقررات مربوط به بازار كار
چ ) داشتن سابقه و تجربه كاري كافي در زمينه كاريابي فرصت¬هاي شغلي حوزة مربوطه
ح ) شركت¬ها و مؤسسات ( خصوصي و تعاوني) بايد به موجب قوانين و مقررات ثبت در جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده باشند.
خ ) برخورداري از حسن شهرت و نداشتن سابقه كيفري مؤثر به تأئيد مراجع ذي-صلاح
ماده 12 – متقاضيان ايجاد كاريابي عمومي موظف به استخدام حداقل 4 نفر با عناوين شغلي زير به منظور ارائه خدمات مشاوره¬اي و كاريابي مي¬باشند.
الف ) كارشناس مشاوره و كاريابي( مرد)
ب) كارشناس مشاوره و كاريابي( زن)
پ) كارشناس امور اقتصادي
ت ) متصدي امور دفتري و رايانه
تبصره – متقاضيان ايجاد كاريابي تخصصي علاوه بر داشتن کارکنان مورد اشاره در ماده (12) موظف به استخدام حداقل يك نفر كارشناس جهت انجام مشاوره تخصصي به متقاضيان در حوزه مربوطه مي¬باشند.
ماده 13- متقاضياني كه با درخواست آنان موافقت به عمل آمده است قبل از صدور مجوز
بهره¬برداري، موظف به تهيه و معرفي مكان مناسب و تأمين امكانات مربوط به كاريابي و استخدام کارکنان مورد نياز مي¬باشند در غير اين صورت تقاضاي آنان كان لم يكن تلقي
مي گردد.
تبصره 1- ايثارگران متقاضي تأسيس كاريابي در شرايط مساوي داراي اولويت مي¬باشند.
تبصره 2- صدور مجوز كاريابي براي كاركنان دولت ممنوع مي¬باشد.
ماده 14- مدت اعتبار مجوز كاريابي از تاريخ صدور پنج سال است و تمديد آن منوط به ارزيابي و تأييد عملكرد مؤسسات كاريابي توسط هيأت استاني مي¬باشد.

فصل سوم – حدود اختيارات و وظايف كاريابي¬ها
ماده 15- وظايف كاريابي¬هاي داخلي و خارجي عبارت است از:
الف) شناخت بازار كار داخلي ( ويژه كاريابي¬هاي داخلي)
ب ) شناخت بازار كار كشورهاي خارجي ( ويژه كاريابي¬هاي خارجي)
پ ) ثبت نام از جويندگان كار
ت ) شناسائي و تعيين فرصت¬هاي شغلي حوزة فعاليت
ث ) مشاوره و راهنمايي شغلي جويندگان كار و كارفرمايان
ج ) به كار گماري جويندگان كار واجد شرايط در واحدهاي پذيرنده
چ ) تهيه و ارائه گزارش¬هاي تخصصي دوره¬اي مربوط به بازار كار منطقه فعاليت
ح ) راهنمايي و معرفي جويندگان كار فاقد مهارت به مراكز آموزش فني وحرفه¬اي به منظور فراگرفتن مهارت¬هاي مورد نياز بازار كار با هماهنگي سازمان استان
خ ) معرفي افراد كارآفرين به شركت¬هاي مشاوره مديريت توسعه امور كارآفريني
د) انتقال اطّلاعات بازار كار به وب¬گاه باشگاه كار وزارت بصورت بهنگام
ذ) عضويت در انجمن كاريابي¬هاي استان
ر) پايبندي به منشور كاريابي¬ها
ز) ارسال به موقع اطّلاعات و آمار عملكرد ماهانه به سازمان استان براساس ضوابط اعلام شده
ژ) حفظ و نگهداري اطّلاعات محرمانه هويتي جويندگان كار
س) عدم انجام فعاليت¬هاي پيمانكاري در قالب شركت¬هاي خدمات پشتيباني نيروي انساني
ش) مبادله اطّلاعات با ساير كاريابي¬ها به منظور تأمين نيروي كار مناسب كارفرمايان
ص) ورود به وب¬گاه باشگاه كار وزارت جهت بهره برداري از اطّلاعات آن باشگاه و ارتباط پويا
ماده 16- مؤسسات كاريابي بر اساس نوع خدمات مشاوره¬اي زير درجه بندي مي-گردند:
الف) خدمات مشاوره¬اي عمومي مربوط به راهنمايي و مشاوره شغلي به جويندگان كار و تأمين نيروي كار كارفرمايان.
ب) خدمات مشاوره¬اي تخصصي مربوط به راهنمايي و مشاوره شغلي به جويندگان كار و تأمين نيروي كار كارفرمايان
پ) خدمات مشاوره¬اي حقوقي در حوزه روابط كار
ماده 17- مؤسسات كاريابي در صورت ارائه خدمات مشاوره¬اي توأم مندرج در بندهاي الف و ب و پ  درجه1، ارائه خدمات بندهاي الف و ب درجه 2 و ارائه خدمات مندرج در بند الف درجه 3 محسوب مي¬گردند.
ماده 18- مديران مؤسسات كاريابي موظفند با رعايت مقررات قانوني و آيين¬نامه «چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن¬هاي صنفي و كانون¬هاي مربوط موضوع ماده 131 قانون كار مصوب 6/10/1371 هيأت وزيران» مبادرت به تشكيل انجمن و كانون انجمن¬هاي استاني نمايند.
ماده 19- وظايف و اختيارات انجمن¬هاي استاني مؤسسات كاريابي به شرح زير است:
الف- كوشش در جهت استيفاي حقوق صنفي و خواست¬هاي مشروع و قانوني اعضا
ب- تشكيل بانك اطّلاعات اعضاء
پ- برنامه¬ريزي براي رفع مشكلات، تامين نيازها، توسعه و گسترش فعاليت¬ها به تناسب بازار كار
ت-  پژوهش و تحقيق در مورد راهكارهاي ارتقاء سطح خدمت رساني و  بكارگيري روش¬هاي نوين كاريابي
ث- برگزاري آموزش¬هاي كاربردي با استفاده از تجارب موفق كشور و بين¬الملل جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت كاريابي¬ها
ج- همكاري با وزارت و سازمان استان¬ها در اجراي وظايف و تكاليف مقرر
چ- پذيرفتن عضويت اعضاء جديد و توجيه و آموزش آنان نسبت به وظايف و تكاليف متقابل انجمن و عضو انجمن
ح- تهيه و تدوين شاخص¬هاي ارزيابي و نظارت بر عملكرد كاريابي¬ها جهت ارائه به سازمان استان
ماده 20 - كانون  انجمن¬هاي استاني مؤسسات كاريابي علاوه بر وظايف مندرج در ماده 19 موظف به رعايت موارد زير مي¬باشند:
الف- ايجاد هماهنگي بين انجمن¬هاي صنفي و كانون انجمن¬هاي صنفي استان¬ها
ب-  همكاري با وزارت در تهيه و تدوين قوانين و مقررات مورد نياز و  حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط
پ- انجام تحقيقات لازم به منظور ارائه مشورت در خصوص برنامه¬ريزي و سياست¬گذاري براي مؤسسات كاريابي به وزارت
ت- ارائه نظرات حقوقي جهت دفاع از حقوق اعضا
ماده 21- جويندگان كار ملزم به پرداخت حق¬الزحمه كاريابي بر اساس موارد زير
مي¬باشند:
الف) حق¬الزحمه مشاوره و ثبت نام حضوري جوينده كار در كاريابي هر سال بنا به پيشنهاد هيأت مركزي و با تأييد شوراي عالي حقوق و دستمزد تعيين و ابلاغ خواهد شد.
ب) حق¬الزحمه كاريابي بابت به كارگماري جوينده كار بر اساس مدت انتظار ( فاصله زماني ثبت نام كارجو تا به كارگماري وي ) و مدت به كارگماري محاسبه و از جوينده كار دريافت
مي¬گردد.
پ) نحوه محاسبه مدت انتظار جوينده كار جهت به كارگماري بر اساس ضرايب مندرج در جدول زير مي¬باشد.
12-9 ماه    9-6 ماه    6-3 ماه    3-1 ماه    تا 1 ماه    مدت انتظار(ماه)
  1 
30      1 
24      1 
20      1 
16      1 
12    ضريب(x)

x)) × حداقل حقوق = رقم پايه جهت محاسبه حق¬الزحمه
ت) حق¬الزحمه به كارگماري كارجو براي قرارداد يك سال و كمتر از يك سال معادل حاصلضرب دوبرابر رقم پايه ثبت نام در مدت به كارگماري كارجو مي¬باشد.
( لازم است در خصوص نحوه تعيين حق¬الزحمه به كارگماري كاريابي¬ها مجدداً بحث شود.)
ماده 22- كاريابي¬ها حق دريافت هيچ¬گونه وجهي به غير از تعرفه¬هاي تعيين شده در موضوع ماده (21) را از جويندگان كار نخواهند داشت.
تبصره- در صورت انصراف جوينده كار بعد از ثبت نام، وجه دريافت شده بابت ثبت نام مسترد نمي¬گردد.
ماده 23- كاريابي مي¬تواند به منظور وصول حق¬الزحمه خود در زمان معرفي به كار از جوينده كار تضمين و تأمين لازم را در قالب سفته اخذ نمايد.
تبصره- ميزان تضمين اخذ شده از كارجو نبايد بيشتر از يك ماه حقوق دريافتي وي از كارفرما باشد.

فصل چهارم- نظام نظارتي و كنترلي
ماده 24 - رسيدگي به موارد تخلف هريك از كاريابي¬ها براساس گزارش كارشناسان ذيربط با حضور مديركاريابي درهيأت استاني انجام مي¬شود.
ماده 25- موارد قابل رسيدگي موضوع ماده (24) اين آيين نامه به شرح زير است:
الف) افشاي هرگونه اطّلاعات مربوط به جويندگان كار به غير از نام و نام خانوادگي، سن، جنس، سوابق تحصيلي، مهارتي و شغلي
ب) انتشار و تبليغ هرگونه آگهي اغوا كننده با هدف سوء استفاده از جويندگان كار
پ) ارائه هرگونه اطّلاعات و آمار غير واقعي به واحدهاي ذيربط
ت) فقدان عملكرد و غيرفعال بودن كاريابي
ث) عدم رعايت تعرفه¬هاي اعلام شده درخصوص دريافت حق¬الزحمه
ج) اخذ تضمين غير از موارد احصاء شده در ماده (23)
چ) اعمال تبعيض درمعرفي جويندگان كار واجد شرايط با تخصص و سوابق مشابه به واحدهاي پذيرنده نيروي كار
ح) اشتغال به فعاليت ديگري به غير از امر كاريابي
خ) عدم ارائه راهنمايي و مشاوره شغلي به جويندگان كار و كارفرمايان
د)‌عدم نصب تابلو، مجوز و منشور راهنماي استفاده از خدمات كاريابي درموسسه كاريابي
ذ) عدم ارائه به موقع آمار و اطّلاعات درخواستي به واحدهاي ذي¬ربط
ر) ارتكاب هرگونه عمل خلاف شئونات اخلاقي و شغلي 
ماده 26- عدول موسسات كاريابي از مفاد اين آيين¬نامه و ساير ضوابط مربوط تخلف محسوب شده و برابر مجازات¬هاي تعيين شده در جدول زير با متخلفان برخورد خواهد گرديد و در صورت لزوم، موارد از طريق مراجع ذيربط و قوه قضاييه تعقيب مي¬گردد.
 

موارد تخلف برابر با مفاد ماده 25    مجازات تعيين شده
بند الف و ر    بسته به نوع تخلف تذكر كتبي، محروميت از كمك¬هاي يارانه¬اي، لغو مجوز
بند ب    تعليق مجوز كاريابي به مدت شش ماه درصورت تكرار لغو مجوز
بندهاي پ و ذ    تذكر كتبي درصورت تكرار محروميت از اعتبار كمك¬هاي يارانه¬اي براي يك دوره درصورت تكرار براي بار سوم ابطال مجوز
بندهاي ت و خ    تذكر كتبي، در صورت بي توجهي لغو مجوز
بندهاي ث و ج    تذكر كتبي و اعاده مبالغ دريافت شده اضافي به شاكيان در صورت تكرار، لغو مجوز
بند ح    تذكر كتبي، درج در پرونده درصورت تكرار لغو مجوز
بندهاي چ و د    تذكر شفاهي درصورت تكرار، تذكر كتبي و درج در پرونده
تبصره: سازمان استان موظف است موضوع لغو مجوز كاريابي متخلف را به طور مشروح به كليه استان¬ها اعلام نمايد تا درساير استان¬ها از قبول درخواست مجدد آن خودداري شود. موضوع لغو مجوز كاريابي توسط سازمان استان مربوط، از طريق جرايد و يا به طرق مقتضي جهت آگاهي عمومي اعلام مي¬شود.

فصل پنجم – ضوابط انتخاب و معرفي كاريابي¬هاي نمونه
ماده 27- كاريابي¬ها پس از بررسي عملكرد سالانه آنها به شرح زير با توجه به امتياز كسب شده توسط وزارت مورد تشويق قرار خواهند گرفت.
الف) بالاترين آمار مربوط به بكارگمارده شدگان در داخل و يا خارج از كشور
ب) تامين نيروي مورد نظر كارفرمايان (اعم از داخلي و خارجي) و رعايت اصل تطبيق عرضه و تقاضاي نيروي كار به لحاظ انضباط، تخصص، مهارت و رضايت كارفرما
پ) اعلام منظم گزارش¬هاي ماهانه ثبت نام شدگان، معرفي شدگان، فرصت¬هاي شغلي و به كارگمارده شدگان به سازمان استان
ت) داشتن وب¬گاه جهت معرفي خدمات كاريابي
ث) تهيه و تدوين گزارش و مقاله درخصوص شناخت بازار كار داخلي و خارجي
ج) رضايت جويندگان كار و كارفرمايان از موسسات كاريابي
ماده 28- سالانه از محل اعتباراتي كه براي كمك و تجهيز كاريابي¬ها در قانون بودجه كل كشور منظور مي¬شود براساس ضوابط تعيين شده توسط وزارت، از طريق سازمان استان به كاريابي¬هايي كه مطابق اين آيين¬نامه فعاليت نموده باشند، با رعايت قوانين و مقررات مربوط پرداخت مي¬شود.
ماده 29- اين تصويب¬نامه جايگزين تصويب¬نامه شماره 25489/ت 30079هـ مورخ 14/5/1383 مي¬شود.

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )