مراحل صدور جواز تاسيس در کرج

 

 

 

مراحل صدور جواز تاسيس در کرج

 

مدارك مورد نياز :

يكبرگ تصوير شناسنامه برای متقاضيان حقيقی و برای متقاضيان حقوقی  .

تصوير آگهی تاسيس و آخرين تغييرات در روزنامه رسمی  .

مهر شركت و ترجيحاً اظهار نامه يا شركت نامه  .

 


 شرايط كلی :

متقاضيان احداث واحدهای صنعتي اعم از اشخاص حقيقی و حقوقی مي توانند از طريق تكميل فرم جواز تاسيس اقدام به احداث واحد صنعتی نمايند .

فرم تكميل شده جواز تاسيس پس از ارائه به سازمان صنايع و معادن استانها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تطبيق باضوابط آئين نامه و با رعايت موارد زير نسبت به صدور آن اقدام خواهد شد .
عدم مغايرت توليد مورد نظر با ضوابط شرعی و قانونی
رعايت محدوديت های منطقه ای مصوب مانند محدوديت احداث واحدهاي صنعتی در شعاع 120 كيلومتری تهران و شعاع 50 كيلومتری
رمزينه ( كد ) محصول توليدي مي بايست براساس طبقه بندي ( ISIC ) در جواز تاسيس درج شود .
صدور جواز تاسيس به نام اشخاص حقوقي منوط به ارائه آگهي رسمي تاسيس شركت مي باشد .

يك نسخه از جواز تاسيس صادره جهت اطلاع به دستگاهاي دولتي ذيربط ، دفتر آمار و اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن ، سازمان حفاظت محيط زيست ، وزارت كار و امور اجتماعي ، اداره كل نظارت بر امور داروئی و اداره كل نظارت بر مواد غذايی ، آشاميدنی ، آرايشي و بهداشتي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی ( در مورد فعاليتهای صنعتی مرتبط با صنايع غدايی ، بهداشتی و آرايشی ارسال می شود .

 


جواز فنی مهندسی در بخش صنعت و معدن

هدف :  سازماندهی ، نظارت بر ايجاد رشد و توسعه واحدهای فنی مهندسی در جهت بهره برداري از توانمنديهای آنها را در بخش صنعت و معدن ، ثبت شرکت در کرج
دامنه عملكرد : استان
تعاريف : مجوزی است كه پس از بررسی هاي كارشناسي در صورت احراز شرايط بر اساس مفاد دستورالعمل واحدهای فنی مهندسی جهت متقاضيان از طرف سازمان صنايع و معادن استان صادر می گردد .

شرايط كلی :

شرايط متقاضيان جواز واحدفني مهندسی :
اشخاص حقيقی ( مهندسان ، مشاوران ، مخترعان ، متكبران ، صنعت گران با تجربه  و ...) و حقوقي  شركت ها ، واحدهاي توليدي ، اتحاديه ها ، سنديكاها ، تعاوني هاي ، تشكلهاي صنعتي و ...) از طريق ارسال درخواست كتبي به همراه مدارك مورد نياز كه در ذيل اشاره شده در يكي از زمينه های تخصصي اعلام شده (جدول شماره1- زمينه تخصصي واحدفني و مهندسي ) مي توانند جهت اخذ جواز فني مهندسي اقدام نمايند.در صورت كامل بودن مدارك و تطبيق با شرايط و ضوابط مندرج در دستورالعمل ، جواز واحد فني مهندسي صادر خواهد شد . ثبت شرکت در کرج

تبصره 1: شخصيت های حقوقی به يكي از اشكال زيرمي توانند متقاضي دريافت جواز واحد فني مهندسی مي باشند .

1- واحد فني مهندسي به عنوان بخشي از يك واحد توليدي با ساختار تشكيلاتي مصوب و تحت نظارت مستقيم مدير عامل

2- مؤسسه يا شركت به صورت سرمايه گذاري ، همكاري مشترك با ساير مؤسسات و شركت هاي داخلي و خارجي ( كنسرسيوم ) بر اساس قوانين و مقررات جاري كشور .

تبصره 2:اعتبار جواز فني مهندسي يكسال از تاريخ صدور مي باشد .

تبصره 3:متقاضيان تاسيس واحد فني مهندسي بايد حداقل داراي مدرك كارشناسي در رشته هاي مرتبط از دانشگاههاي معتبر داخلي و خارجي با سوابق تجربي مناسب در زمينه فعاليت مورد نظر باشند .

 


 

کلمات کلیدی : ثبت شرکت در کرج ، مراحل صدور جواز تاسيس در کرج ، مراحل تمديد جواز تاسيس در کرج ، مراحل صدور پروانه بهره برداری در کرج ، مراحل تامين زمين برای طرح

 

 

 

 

 

 

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )