صورت جلسه انحلال شرکت سهامی خاص

 صورت جلسه انحلال شرکت سهامی خاص 

صورت جلسه انحلال شرکت سهامی خاص

صورت جلسه مجمع  عمومی فوق العاده شرکت.......... سهامی خاص به شماره ثبت ................ و شناسه ملی .......

جلسه مجمع عمومی فوق العاده  شرکت درتاریخ ...../...... /.....13 در محل شرکت با حضور کلیه سهامداران تشکیل شد و اعضای هیئت تعیین گردید .

1- اقای / خانم ......................................... به عنوان رئیس مجمع (سهامدار باشد)

2- اقای / خانم ......................................... به عنوان  ناظر مجمع(سهامدار باشد)

3- اقای / خانم .........................................  به عنوان ناظر مجمع(سهامدار باشد)

4- اقای / خانم ......................................... به عنوان منشی مجمع( می تواند سهامدار نباشد )

به علت عدم فعالیت و زیان هایی که شرکت متحمل آن شد در نهایت تصمیم به انحلال شرکت گرفته شد و آقا / خانم ................ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید .

و ادرس شرکت منحله در حال تصفیه ..................اعلام گردید و  کلیه سهامداران به اقای / خانم ............ وکالت دادند این صورت جلسه را ثبت و ذیل دفتر ثبت شرکتها را امضاء نماید.

رئیس مجمع اقای / خانم ............... دارنده .......... سهم    امضاء 

ناظر مجمع اقای / خانم ............... دارنده .........  سهم     امضاء

ناظر مجمع اقای / خانم ............... دارنده ...........سهم     امضاء

منشی مجمع  اقای / خانم ................ دارنده ..........سهم     امضاء

 بقیه سهامداران 

1- اقای / خانم .....................  دارنده -------سهم    امضاء

2- اقای / خانم ..................... دارنده ------سهم    امضاء

مدیر تصفیه ...............امضاء

کلیدواژه ها :  صورت جلسه انحلال شرکت سهامی خاص ، انحلال شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت درکرج 

 

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )