خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود

خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود

صورت جلسه خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود به صورت فوق قابل تنظیم است:

نام شرکت ........... شماره ثبت شرکت ................... سرمایه شرکت ...................... ریال

مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ...... با حضور اکثر شرکا برگزار و نسبت به خروج شریک اتخاذ تصمیم شد. 

نام شرکا و میزان سهم الشرکه هر کدام در صورت جلسه قید می شود. 

دستورات در خصوص صورت جلسه :

1-خانم/آقا ........................... با دریافت .............. ریال سهم الشرکه از شرکت خارج شد و دیگر هیچگونه سمتی ندارد.

میزان سرمایه شرکت از ............................... به ................................ کاهش یافت و تغییرات در صورت جلسه اعمال شد. 

به خانم/آقای ............... جهت انجام تغییرات و ثبت صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها وکالت داده شد. 

نام و نام خانوادگی و امضا شرکا 

کلید واژه ها :  خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود، تغییرات شرکت با مسئولیت محدود، ثبت شرکت درکرج

 

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )